Usługi

Porady

Kontenery na gruz 3,5m i 5 m.

Czysty gruz to nic innego jak cegła, kafle, pustaki, zbity beton z posadzek bez jakichkolwiek dodatków typu karton gips folia czy tym podobne to już jest inny odpad, jeśli w kontenerze na czysty gruz znajdą się takie odpady zostanie naliczona dodatkowa opłata .

Kontener na odpady zmieszane budowlane najczęściej ma 7m3. Można powiedzieć, że jest to taki standard, bowiem ten rozmiar kontenera jest najczęściej zamawiany na budowy. Bywa również, że na odpady budowlane wynajmuje się większy kontener, jednak należy pamiętać, że pomimo większego rozmiaru, nie wolno go bardziej przeciążać. Oba z tych kontenerów są w stanie przyjąć ok 4 tony odpadów.

Odpady z budowy to najczęściej: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, folie, panele i inne elementy gipsowe, drewno, stal, odpady opakowaniowe, śmieci bytowe (jak np. puszki, butelki), gleba i ziemia, styropian (w niewielkich ilościach, w przypadku gdy to będzie sam styropian całość klasyfikuje się jako materiały izolacyjne). Odpady budowlane znajdują się w katalogu odpadów w grupie.

Kontener na wywóz śmieci po remoncie w kontenerach 5 i 7 m. Do tych pierwszych kontenerów również można wrzucać gruz zmieszany z innymi odpadami remontowymi. Natomiast większe kontenery przeznacza się na rzeczy lekkie, takie jak folie, styropian, deski. Gdy zapełnimy duży kontener czyli 7m gruzem może być on zbyt ciężki, aby załadować go na samochód i usługa może być nie wykonana dlatego prosimy przestrzegać zaleceń co do rodzaju odpadów do wielkości kontenera.

Czym są odpady po remoncie? 

Najczęściej są to gruz, resztki płyt kg, folie, małe ilości styropianu czy waty szklanej, elementy metalowe (np. profile), pojemniki i inne elementy z plastiku, papier, karton. Bardzo często w kontenerach na śmieci po remoncie znajdują się też śmieci bytowe jak opakowania po jedzeniu napojach i tym podobne których być nie może.
Śmieci poremontowe w katalogu odpadów posiadają kod: 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). Aby mieć jasną sytuację podamy tutaj pozostałe wymienione odpady, które nie zaliczają się do typowych odpadów po remoncie: 17 09 01* (Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć), 17 09 02* (Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory), 17 09 03* (Inne odpady z budowy, remontów i demontażu w tym odpady zmieszane zawierające substancje niebezpieczne).

Wywóz odpadów zielonych, czyli:

wywóz liści, trawy, krzaków, krzewów, kwiatów, gałęzi czy drzewek. Odpady zielone to odpady komunalne składające się wyłącznie z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (np. ogrody czy parki).

Oprócz odpadów wymienionych w pierwszym zdaniu na odpady zielone składają się również: łodygi, chwasty, drobne pędy, trociny, owoce i warzywa. 

Odpady zielone podlegają segregacji i nie powinny trafiać do pojemników z innymi odpadami.

Kontener na odpady zielone doskonale sprawdza się przy większych lub średnich pracach ogrodowych, gdzie ilość odpadów przekracza 2-3m3. W kontenerze zamawianym wyłącznie do wywozu odpadów zielonych powinny znajdować się tylko odpady zielone. Odpady zielone występują w katalogu odpadów pod kodem 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) i znajdują się w grupie 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) i podgrupie 20 02 (Odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy).

Oferujemy wywóz materiałów izolacyjnych o kodzie 17 06 04 (Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03). Pod kodem 17 06 01 są materiały izolacyjne zawierające azbest, natomiast kod 17 06 03 są to odpady izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne.

Materiały izolacyjne są to najczęściej: styropian (polistyren spieniony), wata szklana lub wełna mineralna. O ile wata szklana czy wełna mineralna są odpadami głównie wykorzystywanymi w budownictwie, to styropian ma dużo szersze zastosowanie. Poza tym, że często jest stosowany w ociepleniach budynków, to jest bardzo powszechnie stosowany w całym przemyśle. W gastronomii używa się go do produkcji kubków, talerzy, opakowań na wynos. Prawdopodobnie najczęściej styropianu używa się do zabezpieczania przesyłek i produkcji opakowań.

Tak dla informacji ceny wywozu wyżej wymienionych odpadów w kontenerach czy workach BIG BAG kilku czynników. Pierwszym z nich jest lokalizacja, czyli podstawienie, postój, odbiór (amortyzacja samochodu, amortyzacja kontenera, paliwo, płaca kierowcy i inne drobne opłaty jak np.: viatoll). Drugim czynnikiem jest koszt utylizacji danego odpadu. Niektóre odpady są tańsze w utylizacji, a niektóre droższe, np.: wywóz gruzu jest tani, bo można go w prosty sposób wykorzystać raz jeszcze po odpowiedniej obróbce np. utwardzania dróg, zasypywania dziur itp. O ile styropian można poddawać procesowi odzysku, to jednak warto wiedzieć, że recykling styropianu może być często droższy niż jego produkcja.